Author: krunicha

0

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา...

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2563...